Media

Media. Circular image of Laura Meddens being interviewed by Mark Farrell in New York City sits against a nighttime image of the city.
Nieuws.nl website Top-Banner link .
CLICK THE + BELOW TO OPEN THE ARTICLE
IN DE SPOTLIGHT: beldeend kunstenaar Laura Meddens. Image: Photo of Laura Meddens painting with her fingers on a canvas on an easel.
Video frame shows Laura Meddens and her painting "Tango" against a large photo background of Parc Broekhuizen in Leersum, for her exhibition from the 21st of November 2019 to the first of January, 2020.

In haar jeugd heeft beeldend kunstenaar Laura Meddens gestudeerd en veel gereisd, ook samen met haar ouders. In 1994 werd ze slechtziend en sinds 2007 is ze volledig blind. Er zijn maar weinig mensen in de wereld die schilderen en blind zijn, voor zover Laura weet elf om precies te zijn. “Als het beeld speciaal is wat ik doorkrijg, dan is het heel helder en kan ik het goed schilderen. Dat zijn de mooiste momenten.”

Ze heeft aardig wat meegemaakt en eigenlijk praat ze daar niet graag meer over. Het is een heel gebeuren, mijn verleden, maar ik kijk liever vooruit. Ze is heel veel keren geopereerd, maar is uiteindelijk volledig blind geworden. “Het is een behoorlijke impact. Het ergste vond ik dat ik geen boeken meer kon lezen en geen auto meer kon rijden, want daarmee verloor ik een groot deel van mijn vrijheid. Ik was blij met de dertig procent die ik eerst nog had. Dat is altijd mijn kracht geweest: blij zijn met wat je hebt, positief blijven. Sinds 2010 krijg ik bijzondere beelden door, daar geniet ik elke dag van. Maar sinds 2015 besteed ik daar meer aandacht aan. Zeker als ik nieuwe ervaringen heb, zoals laatst een middag zingen met vrouwen, krijg ik weer veel mooie beelden.”

“Ik sta elke dag op met beelden”

Behalve een blindengeleidehond en een smartphone met voice over, heeft ze verder geen aanpassingen gedaan. Ze heeft een atelier aan huis, kookt zelf en gaat met de taxi en trein op pad. En ze schildert. “Ik krijg kleurrijke beelden door waarin een kaars met een vlam te zien is op de achtergrond. Die kaars komt altijd naar voren. Ik sta elke dag op met beelden, dat verandert niet meer. Dat gaat de hele dag door. Soms zijn ze wat specialer en dan ga ik ze schilderen. Anders laat ik het rusten.”

Ik ben niet religieus, heb wel een bijna doodservaring gehad. Hierdoor ben ik het leven anders gaan bekijken. Ik ben niet meer bang voor de dood, totaal niet. Ik luister heel goed naar mijn intuïtie, niet alleen naar wat andere mensen mij vertellen. Zolang het leven met liefde te maken heeft, is het goed. Er zit zeker een boodschap in mijn schilderijen, maar dat is aan de kijker. Soms hebben mijn schilderijen een link met wat iets wat er gebeurt of speelt in de wereld. Ik vind het fijn als de kijker daar ook een beeld bij heeft.”

Van 21 november tot en met december heeft Laura een tentoonstelling in Park Broekhuizen in Leersum. “De reacties op mijn tentoonstellingen tot nu toe zijn positief. Veel mensen vinden het verbazingwekkend dat ik schilder, dat is het vooral. Ze vinden het bijzonder, verrassend en dynamisch. Ik krijg echt leuke reacties.”

“Ik neem veel meer waar dan ik ooit heb waargenomen”

Ze is altijd geïnteresseerd geweest in het leven en hoe ons bewustzijn werkt. “Ik denk dat ik daardoor ook opensta voor dergelijke beelden. Ik wist niet dat een blinde zoveel kon waarnemen. Ik weet precies hoe iemand zich beweegt, puur door de energie die ik voel weet ik alles. Ik zie ook echt die beelden van de energie. Nu zie ik bijvoorbeeld ook groen, dat betekent voor mij liefde. Ik had altijd verwacht dat blind zijn zwartgallig zou zijn, maar in tegendeel. Ik neem veel meer waar dan ik ooit heb waargenomen.”

Naast de bijzondere beelden is er voor Laura niet veel veranderd. “Ik was al visueel ingesteld en ben dat nog steeds. Ik houd van architectuur en kunst maar ook van de natuur. Ik kan daar enorm van genieten. Maar nu sta ik op met beelden die ik gewoon cadeau krijg, wat elke dag weer anders is en wat vreugde geeft, maar dan van binnenuit.”

Ze wil graag lezingen en uitleg over haar schilderijen geven. “Ik ben uitgenodigd om naar Spanje te komen om daar te schilderen. En ook naar Amerika. Dat zijn bijzondere dingen. Ik blijf de vrijheid opzoeken en uitdagen, bijvoorbeeld door te reizen.”

In her youth, visual artist Laura Meddens studied and traveled extensively, also with her parents. She became visually impaired in 1994 and has been completely blind since 2007. Few people in the world paint and are blind, as far as Laura knows to be precise. “If the image is special to me, then it is very clear and I can paint it well. Those are the best moments. “

She has been through quite a bit and actually doesn’t like to talk about it anymore. It is a whole saga, my past, but I prefer to look ahead. She has undergone surgery many times, but eventually became completely blind. “It’s a considerable impact. The worst thing was that I could no longer read books and drive a car, because I lost a large part of my freedom. I was happy with the thirty percent I had before. That has always been my strength: being happy with what you have, staying positive. Since 2010 I have received special images, which I enjoy every day. But since 2015 I pay more attention to that. Especially when I have new experiences, such as an afternoon of singing with women, I get a lot of beautiful images again. ”

“I get up with images every day”

Apart from a guide dog and a smartphone with Voiceover, she has not made any further adjustments. She has a studio at home, cooks herself and sets off by taxi and train. And she paints. “I get colorful images in which a candle with a flame can be seen in the background. That candle always comes forward. I get up with images every day, that doesn’t change anymore. That goes on all day long. Sometimes they are a bit more special and then I start painting them. Otherwise I will leave it alone. “

I am not religious, but I have had a near-death experience. Because of this I started to see life differently. I am no longer afraid of death, not at all. I listen very carefully to my intuition, not just what other people tell me. As long as life has to do with love, it is good. There is certainly a message in my paintings, but that is up to the viewer. Sometimes my paintings have a link with something that is happening or playing out in the world. I like it if the viewer also has a picture of that. ”

From November 21 to December, Laura has an exhibition at Parc Broekhuizen in Leersum. “The reactions to my exhibitions so far have been positive. Many people think it is amazing that I paint, it is mainly that. They find it special, surprising and dynamic. I get really nice responses. ”

“I perceive much more than I have ever observed”

She has always been interested in life and how our consciousness works. “I think that’s why I’m open to such images. I didn’t know that a blind person could see so much. I know exactly how someone moves, I know everything by the energy I feel. I also really see those images of the energy. Now, for example, I also see green, which means love to me. I always expected being blind would be black, but on the contrary. I perceive much more than I have ever observed. “

In addition to the special images, not much has changed for Laura. “I was already visually inclined and still am. I love architecture and art but also nature. I can really enjoy that. But now I stand up with images that I just get as a gift, which is different every day and which gives joy, but from the inside. ”

She would like to give lectures and explanations about her paintings. “I have been invited to come to Spain to paint. And also to America. Those are special things. I keep looking for and challenging freedom, for example by traveling. “

PRESS THE + IN THE TOP LEFT CORNER TO CLOSE THIS SECTION

Logos for Koffietijd - 5 uur live.
CLICK THE + BELOW TO OPEN THE ARTICLE

LAURA MEDDENS ON 5 UUR LIVE  04 APRIL, 2019

TV viewers in the Netherlands were able to watch a feature about Laura and her paintings which which aired recently on Talpa TV’s 5 Uur Live on RTL 4. We’ve embedded the video below.

CLICK ON THE + AT THE TOP LEFT CORNER TO CLOSE THIS SECTION

AT5 Website headline: Laura is blind maar schildert toch "Het zijn mijn beste stukken" or in English: Laura is blind but still paints "They are my best pieces"
CLICK THE + BELOW TO OPEN THE ARTICLE AND VIDEO

*(LauraMeddens.com Editor’s note: The article on AT5 mistakenly says Laura has been blind since the age of 27. This isn’t accurate. She managed to regain 30% vision in one eye during restorative surgery that followed medical malpractice in the early 1990’s, but lost it completely in 2007 as a result of domestic violence.)

From AT5.nl

Toen ze 27 (Ed. 41) was, werd kunstenares Laura Meddens blind. Toch is ze weer gaan schilderen, en nu exposeert ze haar schilderijen tot 3 januari in de Amstelkerk.

Toen ze haar zicht verloor, dacht Laura dat ze nooit meer tentoonstellingen kon gaan maken. Toch is ze, dankzij het enthousiasme van haar dochter, weer gaan schilderen. ‘Ik had een beeld in mijn hoofd en dat heb ik geprobeerd op het doek te krijgen. Dat is redelijk gelukt’, zegt ze.

Geen belemmering
Ze moet alles op intuïtie doen en krijgt hulp van anderen met het klaarleggen van de kleuren. Haar handicap is geen belemmering in haar werk, zegt ze. ‘Vroeger dacht ik dat een blind persoon niets kon zien. Het grappige is dat ik heel kleurrijke beelden in mijn hoofd heb, en die schilder ik na.’

Beethoven deed dat net zo, zegt ze. ‘Hij componeerde muziek. Toen hij later doof werd, maakte hij vanuit zijn ‘inner ear’ de mooiste stukken. Dat gevoel heb ik ook. Toen ik schilderde en nog kon zien, was het niet zo goed. Nu ik niet meer zie, vind ik dat ik hele aardige stukken maak. Ik denk zelfs dat dit mijn beste stukken zijn.’

CLICK ON THE + AT THE TOP LEFT CORNER TO CLOSE THIS SECTION

LAURA MEDDENS WINS ‘SPECIAL MERIT’ ART AWARD FOR ‘BOTANICAL SURGE’

August 2017

Laura Meddens has received an ‘Award of Merit’ from The Light Space & Time Online Art Gallery’s ‘Botanicals’ Art Exhibition for her painting ‘Botanical Surge‘.

From the Gallery’s website:

 

“Botanicals” Art Exhibition – August 2017

The gallery’s competition for July 2017 was the 7th Annual “Botanicals” Art Competition. 2D and 3D artists (including photography) from around the world, were called upon to make online submissions for possible inclusion in to the Gallery’s August 2017 online group art exhibition.

Artists were asked for their interpretation of the theme “Botanicals” by submitting their best representational or abstract art.  The “Botanical” theme will be the artist’s interpretation and depiction of botanical and floral art. Botanical subjects will include flowers, herbs, fruit, leaves, plants and related botanical and floral subjects.

The art competition and the submission process for the artists began in June 2017 and concluded on July 27, 2017. The gallery received 720 entries from 17 different countries from around the world, including Australia, Brazil, Canada, Costa Rica, France, Japan, Luxembourg, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Romania, Scotland, South Africa, Sweden, Taiwan, and the United Kingdom.  In addition, the gallery received entries from 37 different states.

The exhibition has been divided into three media categories.  Painting & Other Media, Photography & Digital Media and 3 Dimensional Art.  In addition, there is an overall Winning Artists Category, which is the “best of the best” and consists of the ten (10) best entries comprised from the 3 media categories.

The gallery also included Special Merit awards and Special Recognition awards for outstanding art. Many of the artists in either of these groups could have easily been included in the upper tier of our winners, as their art was also exceptional.

Special Merit Award Category – These are the artists and their artwork which we felt could easily have been placed higher but due to the size constraints in each media category, this art was placed in this special category.  Any of the Special Merit art, in many cases, is interchangeable with the best art that we selected for the top tiers. Please go to the results in the Botanicals Art Exhibition “Special Merit Award Category” here.

Botanical Surge by Laura Meddens
Award WInning Artist, Landscapes 2017 Art Exhibition. Online Gallery Light Space & Time.

LAURA MEDDENS WINS ‘SPECIAL MERIT’ ART AWARD FOR ‘CELESTIAL AVALANCHE’

May 2017

Laura Meddens has received an ‘Award of Merit’ from The Light Space & Time Online Art Gallery’s Landscapes Art Exhibition for her painting ‘Celestial Avalanche‘.

From the Gallery’s website:

 

“Landscapes” Art Exhibition – May 2017

The gallery’s competition for April 2017 was the 7th Annual “Landscapes” Art Competition. 2D and 3D artists (including photography) from around the world, were called upon to make online submissions for possible inclusion in to the Gallery’s May 2017 online group art exhibition.

Artists were asked for their interpretation of the theme “Landscapes” by submitting their best representational or abstract art which depicts the theme “Landscapes”. The Landscapes theme includes any subjects such as the natural world, outdoor scenery, geographical environments’, scenic vistas and related landscape subjects.

The art competition and the submission process for the artists began in March 2017 and concluded on April 26, 2017. The gallery received 658  entries from 19 different countries from around the world, including Armenia, Australia, Austria, Canada, Croatia, Czech Republic, France, Germany, India, Israel, Japan, Netherlands, New Zealand, Republic of Korea, Slovakia, South Africa, Switzerland, Thailand, and the United Kingdom.  In addition, the gallery received entries from 32 different states.

The exhibition has been divided into three media categories.  Painting & Other Media, Photography & Digital Media and 3 Dimensional Art. In addition, there is an overall Winning Artists Category, which is the “best of the best” and consists of the ten (10) best entries comprised from the 3 media categories.

The gallery also included Special Merit awards and Special Recognition awards for outstanding art. Many of the artists in either of these groups could have easily been included in the upper tier of our winners, as their art was also exceptional.

Special Merit Award Category – These are the artists and their artwork which we felt could easily have been placed higher but due to the size constraints in each media category, this art was placed in this special category.  Any of the Special Merit art, in many cases, is interchangeable with the best art that we selected for the top tiers. Please go to the results in the Landscapes Art Exhibition “Special Merit Award Category” here.

Celestial Avalance is a portrait oriented abstract that people see a white blur of snow falling down a mountain with white-covered objects hurled into a deep blue sky with either the sea or a lake at the bottom.
Award WInning Artist, Landscapes 2017 Art Exhibition. Online Gallery Light Space & Time.
Page of Laura Meddens in MAMN Magazine, October 2016 showing two of her paintings and a photo of Laura with her guide dog Nugget in a boat on a canal.

LAURA MEDDENS – MAMN MAGAZINE

‘I DON’T SEE, BUT I’M NOT BLIND!’

By Editor

On my search for new art and artists, I was at an art exhibition in Amsterdam Centrum last month. My eye immediately catches a colourful painting with a perfect composition. It has the right colours and made me stop and keep looking. Then, common sense prevailed.  I thought, I’d better finish my tour first.

After 30 minutes, I came back to the painting and, again, it draws my attention. “Who made this painting?”, I asked out loud. “I did”, said a woman with a friendly voice. She continued, “My name is Laura Meddens and that’s my work.”

Meddens? If you ask old Amsterdammers about the name Meddens, they think of the Heiligeweg next to the pool near the Bonnetterie.

At a particular moment Laura said, “I can’t see what I paint but I know what I want to express.” My thoughts flew back and forth; no, that can’t be true or is it? Yes, it is true, Laura does not see as you or I see; she sees with her perceptual mind and feelings.

Laura was born in the tropics and is a citizen of the world who, from all her travels over the years, has built up a visual archive of impressions and memories of colours, forms and images, which are unmistakable in her works.

Laura’s love of color was expressed early-on in her drawings and paintings when she could see. Although she never pursued an education in the arts, she does have an awareness of new contemporary art.

The difficulty, when you go from low-vision to blind, is that you don’t see it anymore, but hear it described to you.

One advantage is that you can’t copy it, so the inspiration has to be purely original and come from within based on what she hears, feels and thinks, especially when walking in nature.

In Laura’s case, she calls this  inspiration ‘the eyes of the inner mind’.

Laura’s work is abstract or semi-abstract. Colourful and meticulous work which has a high level of perspective, composition and a balanced use of colours. This, for someone who cannot see  . . .  or does ‘see’?

Speaking with Laura never gives you the feeling you’re talking to a blind person. It’s ‘only’ her eyes that don’t function. Her mind is full of vivid visualizations that she feels the need to put directly on the canvas in a very tactile way. She paints with her fingers.

“I love the texture of the paint on the canvas and will be guided by conscious visual imagery and emotional feeling, and I get the best results when there’s no interference from the outside world.

It makes me very happy when people tell me they feel a deep connection to my work”.

Back to that work. So far, Laura has created 22 paintings and they are very special. The composition is balanced, the colour scheme and the cohesion of the colours all mix together. Twenty-one colourful paintings in all, and one black and white, called ‘Tango’.

It is the first in a range of black and white paintings. Refreshing work, not seen very often. Semi-abstract because you see the Tango, and you feel the Tango.

Perhaps, over time, as more people ‘feel the Tango’, Amsterdammers will have a new and refreshed association with the name Meddens.

LAURA MEDDENS – MAMN MAGAZINE

IK ZIE NIET, MAAR IK BEN NIET BLIND!’

Door Editor

Bij mijn zoektocht naar nieuwe kunst en kunstenaars bezocht ik afgelopen maand een kunstexpositie in Amsterdam . In een hal viel mijn oog op een kleurrijk schilderij, met een goede compositie en de juiste kleuren. Het zorgde het ervoor dat ik bleef kijken en bleef staan. ‘Nog maar even een rondje lopen,’ dacht ik.

Na een half uur was ik weer terug bij het schilderij, en opnieuw trok het mijn aandacht. “Wie heeft dit schilderij gemaakt?” vroeg ik hardop. “Dat ben ik,” zei een vrouw met vriendelijke stem, “mijn naam is Laura Meddens en dat is werk van mij.”

Meddens? Oudere Amsterdammers denken bij die naam aan een winkel aan de Heiligeweg, naast het zwembad, vlakbij Maison de Bonneterie.

In het gesprek zei ze op een zeker moment: “Ik kan niet zien wat ik schilder, maar weet en voel wel wat ik wil uitdrukken.” Mijn gedachten vlogen heen en weer, nee dat kan niet waar zijn, of toch? Ja, het is waar, Laura ziet niet als u en ik, maar met haar waarnemende geest en gevoel.

Laura is geboren in de tropen, en heeft, door al haar reizen, in de loop van de tijd een visueel archief heeft opgebouwd van indrukken, en herinneringenaan beelden, vormen en kleuren, die onmiskenbaar zijn in haar werk.

Laura’s liefde voor kleuren vond al vroeg uitdrukking in haar tekeningen en schilderijen, in de tijd dat ze nog kon zien. Later werd ze slechtziend, en daarna blind.

Hoewel ze nooit een kunstopleiding heeft gevolgd is nieuwe hedendaagse kunst haar niet onbekend, maar zij kan die natuurlijk niet meer zien voor mij een vreemde gedachte; ze kent die alleen uit beschrijvingen.

Een voordeel daarvanis dat copieren niet mogelijk is, en haar inspiratie van binnenuit moet komen, uit wat ze denkt, hoort en voelt, in hetbijzonder bij wandelingen in de natuur.

Zij noemt deze inspiratie ‘the eyes of the inner mind’.

Laura’s werk is abstract tot semiabstract, kleurrijk en zorgvuldig, en is van een hoog niveau v.w.b. perspectief, compositie en evenwichtig kleurgebruik. En dat alles zonder dat ze het zelf kan zien of toch wel? Blijkbaar “ziet” ze, maar op een heel andere manier.

Wie met Laura spreekt, heeft helemaal niet het idee te praten met een blinde – het zijn alleen “maar” haar ogen die niet functioneren. Zij zit vol levendige visualisaties die voor haar gevoel rechtstreeks op het doek moeten worden gezet, op een uiterst tastbare manier – zij schildert met haar vingers.

“Ik houdt van de structuur van de verf op het doek, en word geleid door bewuste visuele voorstelling en emotioneel gevoel. Zonder wisselwerking met de buitenwereld krijg ik de beste resultaten. Het maakt mij heel gelukkig als mensen zeggen dat ze zich diep verbonden voelen met mijn werk.”

Terug naar dat werk. Inmiddels heeft ze tweeentwintig schilderijen gemaakt, en die zijn bijzonder de compositie klopt, de kleurstelling en de samenhang tussen de kleuren kloppen ook. Eenentwintig schilderijen in kleur, en één in zwartwit,Tango, de eerste van een serie zwart witte werken. Vernieuwend werk dat ik niet vaak heb gezien. Semiabstract want je ziet Tango en je voelt Tango.

Misschien zullen, als na verloop van tijd meer mensen “ de Tango voelen”, Amsterdammers een nieuwe en frisse associatie met de naam Meddens hebben.

LAURA MEDDENS INTERVIEW ON RADIO SIGNAAL

Thursday, April 7 @ 12 NOON Amsterdam Time

Radio Signaal is a radio program with information and discussion on health, welfare and advocacy in Amsterdam and Diemen. Each broadcast includes interviews, columns, news and calendar section. You can listen live on Thursdays at Noon, or broadcast at a time that suits you. More info at the link below.

For our Dutch friends:

Radio Signaal is ons radioprogramma met informatie en discussie over gezondheid, welzijn en belangenbehartiging in Amsterdam en Diemen. Elke uitzending bestaat uit interviews, columns, nieuwsberichten en de agendarubriek. U kunt live afstemmen op de donderdagochtend, of de uitzending beluisteren op een moment dat het u schikt.

See more at this page.

Live

Elke donderdag van 12.00 tot 13.00 uur (nieuw tijdstip sinds 1 januari 2015) is Radio Signaal te beluisteren op SALTO Omroep Amsterdam.

  • Op de radio via FM kanaal 103,3 (kabel) of  FM kanaal 106,8 (ether)
  • Overal ter wereld via de live stream op internet